Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan binnen de school. Het doel van de MR is er op toe te zien dat onderwijs bekostigd met publieke middelen democratisch en doeltreffend functioneert.
De MR overlegt met schoolleiding en bestuur over zaken als geld, gebruik van gebouwen, veiligheid op school, de schoolgids en het zorgplan. Ook over fusieplannen, statutenwijziging moet het bestuur een advies vragen aan de Medezeggenschapsraad. De MR heeft invloed op het beleid en de uitwerking van het beleid binnen de school. De MR kent een lerarengeleding en een oudergeleding.

In het schooljaar 2022-2023 bestaat de oudergeleding van de MR uit:
Tim Kliphuis, voorzitter

vader van Peter uit klas 6b.

Mauro Montano, secretaris

vader van Skyler uit klas 1

In het schooljaar 2022-2023 bestaat de lerarengeleding uit:
Karen Bosman, leerkracht klas 5 en overige klassen i.v.m. werkdrukverlaging.
Aretta van Hasselt, leraar klas 6a.

De MR komt periodiek in vergadering bijeen.
De notulen van de MR-vergaderingen zijn verschenen in de schoolbel.

Vragen voor de medezeggenschapsraad kunnen gemaild worden naar: mr@vrijeschoolmichael.nl