Stichting Vrije School Michaël

De Vrije School Michaël valt sinds 1 januari 2023 onder de verantwoordelijkheid van Stichting Vrijescholen Midden-Nederland. De stichting heeft een eigen bestuur, dat bestaat uit twee vrijwillige ouders en twee schoolleiders met gemandateerde bestuurstaken.
Het bestuur heeft bestuurstaken en de dagelijkse leiding van de school gemandateerd aan de schoolleiding. Het bestuur adviseert, faciliteert en controleert de schoolleiding en legt formeel verantwoording af over de resultaten van de school. Vragen of opmerkingen aan het bestuur, kunnen gemaild worden naar bestuur@vsmiddennederland.nl Alle bestuursleden ontvangen berichten die zijn verzonden naar dit adres.

Downloads

vierjaarlijks onderzoek bestuur en school
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd op onze school en op 15 oktober 2019 vastgesteld.
Intentieverklaring Onderzoek Besturenfusie VsMN en ZVS
Per 1 januari is via de bestuurlijke fusie tussen Het Zonnewiel in De Bilt en Vrije School Michaël in Bussum de Stichting Vrijescholen Midden-Nederland (hierna VsMN) gevormd. Deze fusie is ontstaan door een gezamenlijke ambitie van een aantal vrijescholen in de regio om een professionele vrijescholenstichting in de regio Midden-Nederland op te richten. De gezamenlijke voorbereidingen lopen al een aantal jaren. 

Tijdens het fusieproces tussen stichtingen Het Zonnewiel en Vrije School Michaël zijn nauwe contacten onderhouden met Zeister Vrije School.

Op basis van het wederzijde enthousiasme hebben de besturen van VsMN en ZVS het expliciete voornemen uitgesproken om de mogelijkheden van een fusie te willen onderzoeken. Hiervoor is een stuurgroep geformeerd met Ben Mooibroek als procesbegeleider en de bestuurders Remco van Rossum (VsMN) en Harry Gubbels (ZVS) als fusieleiders binnen beide stichtingen.

Het voornemen tot het fusie-onderzoek is formeel vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring die door beide RvT’s is goedgekeurd. De intentieverklaring en de aanpak zijn op 17 januari 2023 met de GMR-en afgestemd. Zij hebben met de intentieverklaring ingestemd en het vertrouwen uitgesproken in een zorgvuldig proces met een goede uitkomst.

Fusie Effect Rapportage VsMN en ZVS
Vanwege de voorgenomen fusie op 1 januari 2024 met Vrije Scholen Midden-Nederland (Het Zonnewiel de Bilt en de Vrijeschool Michael Bussum) en de Zeister Vrijeschool (drie scholen) is er een Fusie Effect Rapportage opgesteld.